Niniejsza polityka prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej, której administratorem jest Thai Wok sp. z o.o.  (dalej: „Serwis”).

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana do wszystkich osób, które odwiedzają Serwis lub kontaktują się z Administratorem Danych Osobowych (przez formularz kontaktowy lub wypełniają ankietę rekrutacyjną dla kandydatów na franczyzobiorcę systemu) (dalej: „Użytkownicy”). Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

Zasady przetwarzania danych w oparciu o cookies i inne podobne technologie dostępne są w Polityce Cookies.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Thai Wok sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”) ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637733, NIP: 5213748328, REGON: 365441968, kapitał zakładowy wysokości 91.200 złotych.

Kontakt z Administratorem

 W zakresie danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@thaiwok.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się listownie – pod adresem siedziby wskazany powyżej lub poprzez ww. adres e-mail.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.
  2. Rozpatrzenie kandydatury Użytkownika na franczyzobiorcę oraz nawiązanie ewentualnej współpracy w ramach modelu franczyzy. Podstawą prawną przetwarzania jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a po nawiązaniu współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Udostępnianie treści gromadzonych w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpowszechnianiu naszych treści.
  4. W celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
  5. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. wymiany korespondencji i załatwienia sprawy, a po tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Podanie danych przez Użytkowników, którzy wypełnią ankietę i prześlą swoją kandydaturę na franczyzobiorcę jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
  2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
  4. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.