Kontakt

Thai Wok Sp. z o.o.

ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000637733
NIP: 5213748328
REGON: 365441968
kapitał zakładowy: 97.000 PLN

e-mail: ​biuro@thaiwok.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00