Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego w Thai Wok sp. z o. o.

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
(„RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Thai Wok sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637733, posiadająca NIP: 5213748328 oraz numer statystyczny REGON: 365441968, z kapitałem zakładowym w wysokości: 87 500,00 zł (opłaconym w całości).
 2. W zakresie danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@thaiwok.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się listownie – pod adresem siedziby wskazany powyżej lub poprzez ww. adres e-mail.

 • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach
  i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (w tym pracowników i współpracowników), ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na zapobieżeniu powstania negatywnych skutków w postaci zagrożenia bezpieczeństwa osób / mienia, utraty / zniszczenia mienia, zagrożenia ujawnienia informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę);
 • w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie praw).
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: zewnętrzne podmioty świadczące usługi teleinformatyczne i serwisowe lub podmioty, które wykonują na rzecz administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, po którym to okresie następuje nadpisanie zarejestrowanego obrazu. Jednakże w razie konieczności dany zapis zostaje wyodrębniony i przetwarzany w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w okresie wymaganym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa – w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń).
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do ich przeniesienia.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,
  a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której Pani / Pan się znalazł/a.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu
  o profilowanie wywołujące skutki prawne.
 • Administrator nie przekazuje zebranych danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 • Przebywanie w pomieszczeniu objętym monitoringiem wizyjnym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osoby, która przebywa w tym pomieszczeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do osiągnięcia usprawiedliwionych celów administratora. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.

Załącznik do obowiązku informacyjnego

Lista lokali, w których zainstalowany jest monitoring wizyjny:

1.          Pl. Unii           ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
2.         Galeria Moktów       ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
3.         Arkadia         al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
4.         Galeria Północna    ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa
5.         Inflancka       ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
6.         Promenada  ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa
7.         Młociny          ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa
8.         Sadyba          ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa
9.         Domaniewska         ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
10.       Wola Park     ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa
11.         Janki  ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki
12.        Blue City       al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
13.        Złote Tarasy  ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
14.       HUB   Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa
15.        Lazurowa      ul. Lazurowa 71A, 01-314 Warszawa
16.        Riviera           ul. Kazimierza Górskiego 2, 81-304 Gdynia
17.        Forum Gdańsk        ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk
18.       Alchemia      al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
19.        Avenida         ul. Matyi 2, 61-586 Pozniań
20.      Posnania       ul. Pleszewska 1 , 61-136 Poznań
21.        Manufaktura           ul. Karskiego 5, 91-062 Łódź
22.       Wroclavia     ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław
23.       Magnolia       ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
24.      Pasaż Grunwaldzki plac grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław