Obowiązek informacyjny dedykowany Kontrahentom będącym osobami fizycznymi, osób reprezentujących Kontrahentów, oraz
pracowników/współpracowników Kontrahentów

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Thai Wok sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (02-676) ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000637733, posiadająca NIP: 5213748328 oraz numer statystyczny REGON:
365441968, z kapitałem zakładowym w wysokości: 91.200 zł (opłaconym w całości).

II. Kontakt z Administratorem

 W zakresie danych osobowych możesz skontaktować się z
Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Postępu 21,
02-676 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: 
daneosobowe@thaiwok.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz
skontaktować się listownie – pod adresem siedziby wskazany powyżej lub poprzez
ww. adres e-mail.

III. Źródło pozyskania danych osobowych

 Dane osobowe zostały pozyskane:

·      
bezpośrednio od Pani/Pana.

·      
od podmiotu z którym współpracuje Administrator – w tym Pani/Pana
pracodawcę lub zleceniodawcę.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w następującym zakresie, w jednym lub
kilku z następujących celów oraz na jednej lub kilku z poniższych podstaw
prawnych:

·      
w celu przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO (w zakresie Kontrahentów będących osobami fizycznymi i osób
reprezentujących Kontrahentów),

·      
w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora polegającego na
archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń,
reklamacji, dokumentacji księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji
podatkowej),

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią polegających na prowadzeniu współpracy
na podstawie zawartej umowy, w tym w celu utrzymywania komunikacji z
kontrahentem, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową tj. na podstawie
tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na inicjowania kontaktu i
utrzymywania relacji biznesowych, w tym polegających na budowaniu sieci
kontaktów i udoskonalaniu usług Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO,

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na prowadzeniu
korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną
działalnością tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią polegających na ustalaniu, dochodzeniu
lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią polegających na prowadzeniu marketingu
bezpośredniego Administratora lub stron trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.

V. Odbiorcy danych osobowych

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
następujące podmioty:

·      
osoby upoważnione przez Administratora – takie jak pracownicy i
współpracownicy Administratora, którym dostęp do Pani/Pana danych osobowych
jest niezbędny, aby wykonywać obowiązki wynikające z zawartych umów,

·      
usługodawcy świadczący usługi w imieniu Administratora lub na jego rzecz
(np. podmioty świadczące usługi księgowe, biegli rewidenci, audytorzy
wewnętrzni, kancelarie prawne, podmioty dostarczające infrastrukturę
informatyczną),

·      
jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym
organom państwowym np. organom ścigania, sądom, komornikom, urzędom skarbowym,
gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o właściwą podstawę prawną.

VI. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej z Panią/
Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, lub Pani/Pana pracodawcą /
zleceniodawcą  (lub przez okres gdy pozostaje Pani/Pan osobą kontaktową
swojego pracodawcy / zleceniodawcy w związku z realizacją umowy, a po
zakończeniu trwania umowy przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi
dochodzenia roszczeń). Dane osobowe będą przetwarzane również w celach utrzymywania
relacji biznesowych z Pani/Pana pracodawcą / zleceniodawcą  do czasu
osiągnięcia celu przez Administratora lub do czasu sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą.

W przypadku kierowania do nas korespondencji (poprzez e-mail lub w formie
papierowej),  dane osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane
wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła
korespondencja lub spraw z nią związanych, w zakresie niezbędnym dla sprawy,
której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w
sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz
innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

VII. Prawa przysługujące

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych, prawo do przeniesienia danych. Ma Pani/Pan również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje
gdy:

·      
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest
uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane
dotyczą lub

·      
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państwa
trzeciego

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do
państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Szwajcarią, jednakże w przypadku pojawienia się takiej
konieczności Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane przez Administratora z
wykorzystaniem mechanizmów zgodnych z obowiązującym prawem, które obejmują
m.in. program Data Privacy
Framework
, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję
Europejską. Ma Pani / Pan prawo i możliwość uzyskać kopię tych danych
osobowych.

X. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w
oparciu o profilowanie.

XI. Dobrowolność podania danych i ewentualne
konsekwencje ich niepodania

Pani/Pana dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Pani/Pana jako
kontrahenta lub dane osobowe osoby kontaktowej kontrahenta, w tym pracowników/
współpracowników pośrednio od kontrahenta. Podanie przez Panią/Pana jako
kontrahenta danych osobowych w celu realizacji umowy z Administratorem jest
warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację celu
przetwarzania, dla którego zostały zebrane. W pozostałym zakresie jeżeli
podawane są dane, jest to dobrowolne.

Obowiązek informacyjny dedykowany pracownikom i
współpracownikom

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Thai Wok sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie (02-676) ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000637733, posiadająca NIP: 5213748328 oraz numer statystyczny REGON:
365441968, z kapitałem zakładowym w wysokości: 91.200 zł (opłaconym w całości).

II. Kontakt z Administratorem

W zakresie danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za
pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa lub
poprzez wiadomość e-mail na adres: 
daneosobowe@thaiwok.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz
skontaktować się listownie – pod adresem siedziby wskazany powyżej lub poprzez
ww. adres e-mail.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
jako: „RODO”) w następującym zakresie, w jednym lub kilku z następujących celów
oraz na jednej lub kilku z poniższych podstaw prawnych:

·      
w celu nawiązania i realizacji umowy, wykonywania praw i obowiązków
wynikających z umowy oraz rozwiązania umowy – wobec pracowników zatrudnionych w
oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek
prawny, zgodnie z zakresem danych objętym art. 22[1] Kodeksu pracy); a wobec
współpracowników (umowa cywilnoprawna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dotyczą przed zawarciem umowy,

·      
w celu wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy / zleceniodawcy, w tym w
zakresie ubezpieczenia społecznego i (również wobec współpracowników) w
zakresie realizacji zobowiązań podatkowych Administratora – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO w przypadku
szczególnych kategorii danych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę,
której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i
ochrony socjalnej,

·      
w celu realizacji obowiązku prawnego Administratora polegającego na
archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, rozliczeń,
dokumentacji księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku
m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej),

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed
roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

·      
w celu realizacji obowiązku prawnego polegającego na udostępnieniu danych
na żądanie organu publicznego, który prowadzi postępowanie, jeżeli organ zwróci
się z takim żądaniem w związku z prowadzonym postępowaniem i zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO,

·      
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią polegających na prowadzeniu marketingu
bezpośredniego Administratora lub stron trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

·      
usługodawcy świadczący usługi w imieniu Administratora lub na jego rzecz
(np. podmioty świadczące usługi w zakresie kadr i płac, usługi taksówkarskie,
administracja budynku, audytorzy wewnętrzni, kancelarie prawne, podmioty
dostarczające infrastrukturę informatyczną, operatorzy pocztowi, firmy
kurierskie),

·      
jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym
organom państwowym np. organom ścigania, sądom, komornikom, urzędom skarbowym,
gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o właściwą podstawę prawną.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do
celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator
przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do
osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w
celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres
realizacji umowy, przedawnienia roszczeń i okres przechowywania dokumentacji
pracowniczej. W przypadku dokumentacji pracowniczej okres ten wynosi 50 lat od
ustania stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019
roku, a w stosunku do osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku wynosi 10 lat
na zasadach wskazanych w przepisach

VI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do
państw trzecich tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Szwajcarią, jednakże w przypadku pojawienia się takiej
konieczności Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane przez Administratora z
wykorzystaniem mechanizmów zgodnych z obowiązującym prawem, które obejmują
m.in. program Data Privacy
Framework
, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję
Europejską. Ma Pani / Pan prawo i możliwość uzyskać kopię tych danych
osobowych.

VII. Prawa przysługujące

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowychwobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a
sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba,
której dane dotyczą.  Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w
oparciu o profilowanie.

IX. Dobrowolność podania danych i ewentualne
konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do nawiązania,
ukształtowania i realizacji stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z
Administratorem, a w zakresie dotyczącym stosunku pracy określonym w Kodeksie
pracy oraz przepisami szczególnymi obowiązkiem pracownika. W pozostałym
zakresie umownym dotyczącym współpracowników podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy.