Thai Wok

Contact us

Office contact details


ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Open hours

Monday - Friday
8:00 -16:00

Informations

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000637733
NIP: 5213748328
REGON: 365441968
kapitał zakładowy: 87.500 PLN